eko-watermark4

Γνωστοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
(άρθρ. 13, 14 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Πολιτική Απορρήτου

Για τους χρήστες της ιστοσελίδας

Έκδοση και ημερομηνία: Μάιος 2023


Η εταιρεία με την επωνυμία «EKO ENERGY CYPRUS LTD», που εδρεύει στη Λευκωσία, επί της οδού Ελλησπόντου αριθ. 3, Τ.Κ. 2015, Στρόβολος, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εταιρειών ΗΕ 432811, email: info@ekoenergy.com.cy και τηλέφωνο επικοινωνίας (+357) 22477000 (εφ’ εξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), αντιμετωπίζει με ευθύνη και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (στο εξής «Κανονισμός») και τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τoν τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της επίσκεψης και περαιτέρω περιήγησής σας στον ιστότοπο https://ekoenergy.com.cy.


1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους προς το σκοπό της διασφάλισης της προστασίας τους είναι η Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.


2. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία καταρχάς συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Τα προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται στο πλαίσιο της επίσκεψης και εν γένει εμπειρίας χρήσης του ιστοτόπου https://ekoenergy.com.cy, όπως ενδεικτικά για τη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στη σχετική φόρμα επικοινωνίας, κρίνονται δε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και ομαλή συνέχιση χρήσης των δυνατοτήτων του ιστοτόπου, ενώ τυχόν μη παραχώρηση εκ μέρους σας των εν λόγω δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κώλυμα στην ανωτέρω διαδικασία, αν όχι λόγο διακοπής της.


3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομικές βάσεις

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.


Σκοπός επεξεργασίαςΚατηγορίες Προσωπικών ΔεδομένωνΝομική Βάση Επεξεργασίας

1. Διαχείριση ιστοτόπου

Διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, δεδομένα επίσκεψης

1. Άρθρο 6, παρ. 1, περ. α’ – η επεξεργασία γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου

2. Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, όπως εξειδικεύεται στο σκοπό επεξεργασίας

2. Επικοινωνία (μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/ και ιστοτόπου)

Προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), περιεχόμενο μηνύματος/ επικοινωνίας

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. β’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου


4. Γνωστοποίηση σε τρίτους και Κατηγορίες αποδεκτών

Τα κατά τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται κατά περίπτωση και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, σε δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα IT καθώς και στα εσωτερικά τμήματα της Εταιρείας και τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (άρθρ. 28) για τη συμμόρφωση των τρίτων μερών/ εκτελούντων την επεξεργασία με τα οποία συναλλάσσεται, τα οποία δεσμεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινοποιεί, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ και οι εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της.
Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει/ κοινολογήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α. αναλόγως της έδρας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που θα χρησιμοποιηθεί από το χρήστη, καθώς επίσης και προκειμένου για την εγκατάσταση και περαιτέρω χρήση αρχείων cookies της εταιρείας Google. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (άρθρ. 44 επ. ΓΚΠΔ, ενδεικτικά, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες), προς το σκοπό εξασφάλισης ανάλογα υψηλού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων με την Ε.Ε.

5. Ασφάλεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

6. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: dpo[at]helpe.gr


H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

6. 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:
• προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
• επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

6.3. Το δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.4. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

6.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

6.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.7. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η Εταιρεία θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

6.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών της.

7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές και διαδικασίες της. Συγκεκριμένα, για την εξυπηρέτηση του υπ’ αριθ. 1 σκοπού επεξεργασίας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην οικεία Πολιτική Cookies όπου αναφέρεται λεπτομερώς ο χρόνος διατήρησης εκάστου cookie, ενώ, για τον υπ’ αριθ. 2 σκοπό επεξεργασίας, η Εταιρεία θα καταστρέψει τα αρχεία προσωπικών δεδομένων σας μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από τη διευθέτηση του ζητήματος/ επικοινωνίας.

8. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα γνωστοποίηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ΕΛΠΕ:


Άλκης Πούλιας
Τηλέφωνο: +30 210 6302252
e-mail: dpo[at]helpe.gr

9. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την κυπριακή εποπτική αρχή:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Email: commissioner[at]dataprotection.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dataprotection.gov.cy

10. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.